ក្រុមហ៊ុនហឺប៉ីប៊ីយ៉ុងហាយថេកសិនខូអិលធីឌី បានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសុខុមាលភាពនៃការចិញ្ចឹមជីវិតនៅនិទាឃរដូវនៅសាកលវិទ្យាល័យហឺប៉ីសិក្សាបរទេស

植树


ពេលវេលាផ្សាយ៖ មេសា -២២-២០២១